Кам’янець-Подільський фаховий коледж
індустрії, бізнесу та інформаційних технологій

Ступенева освіта

Головна / Ступенева освіта

Кам’янець-Подільський навчально-науковий центр Західноукраїнського національного університету

Співпраця Західноукраїнського національного університету та Камянець-Подільського фахового коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних технологій розпочалась у 2000 році коли було створено Кам’янець-Подільський навчально-консультаційний центр для практичної реалізації положень навчального комплексу «Смотрич», до якого згідно з Наказом Міністра освіти і науки України № 202 від 14 червня цього року увійшли Тернопільська академія народного господарства (з вересня 2020 року Західноукраїнський національний університет) та Кам’янець-Подільський індустріальний технікум (з 2020 року Кам’янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій).

Метою створення навчального підрозділу визначено втілення в життя принципів єдності, наступності, безперервності та різноманітності систем підготовки фахівців всіх рівнів шляхом координації діяльності навчальних закладів для підготовки висококваліфікованих фахівців у системі ступеневої освіти, спільного використання матеріально-технічної бази, розробки науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Ступенева освіта

Ступневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітніх ступенів або освітньо-кваліфікаційних рівнів фахівців на відповідних рівнях вищої освіти.

Підготовка фахівців у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі індустрії, бізнесу та інформаційних технологій здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Фаховий молодший бакалавр», а здобуття освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» можливе у навчально-науковому центрі Західноукраїнського національного університету, який здійснює освітню діяльність щодо підготовки фахівців без відриву від виробництва з обраних напрямів підготовки та спеціальностей.

Напрями діяльності Центру:

– планування, організація, нормативне забезпечення та контроль за провадженням освітнього процесу з підготовки здобувачів ступенів бакалавра і магістра у віддаленому структурному підрозділі;

– розроблення графіків освітнього процесу та атестації здобувачів ступенів бакалавра і магістра;

– контроль за виконанням розкладів навчальних занять та екзаменаційних сесій, відвідуванням занять студентами;

– облік та аналіз результатів семестрового підсумкового контролю та атестації здобувачів ступенів бакалавра і магістра;

– контроль за оформленням студентської навчальної та випускної документації, наказів про рух студентського контингенту і випуск фахівців, формування та зберігання особових справ студентів;

– формування контингенту студентів;

– розподіл аудиторного фонду для проведення навчальних занять і екзаменаційних сесій, контроль за його використанням;

– надання офіційної звітності.

Навчальний процес побудовано на принципах формування у студентів і викладачів високої відповідальності за результати навчання та розвитку їх творчого потенціалу, яке базується на поєднанні внутрішньої свободи особистості та її соціальної відповідальності і толерантності. Цьому також сприяє належний рівень забезпечення навчального процесу цілісним комплексом навчальних засобів: підручниками, навчально-методичними посібниками для самостійного вивчення дисциплін, практикумами, загальноуніверстетським порталом електронних навчальних ресурсів, цілодобовим доступом до мережі Інтернет тощо.

Вступ до ЗУНУ 2023

 

Директор Кам’янець-Подільського навчально-наукового центру ЗУНУ

 

Мозолюк Тетяна Миколаївна

Посада: директор Кам’янець-Подільського навчально-наукового центру Західноукраїнського національного університету, викладач Кам`янець-Подільського фахового коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних технологій
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Педагогічне звання: викладач-методист
Контакти:
Телефон: (03849) 7-42-77
E-mail: kam-pod@wunu.edu.ua
Адреса: м. Кам’янець-Подільський, вул. Павла Скоропадського, 17
Коло наукових інтересів: інноваційні педагогічні технології; методика навчання фахових комп’ютерних дисциплін, науково-методичне забезпечення дистанційного навчання.